ДГ "Евлампия Векилова"
Детска градина в град Копривщица

Екип

ДГ "Евлампия Векилова" има общо личен състав 56  души:

От тях:

Деца: 47, Директор с група- 1, Педагогически персонал - 4, Непедагогически персонал - 5, Медицинскии специалист - 1.

В него се обучават деца от 2 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в дверазновъзрастови групи.